Gebied 

 • Het Centrum omvat 163 ha. en is veruit het kleinste stadsdeel van Haarlem. De bebouwingsgraad, bevolkingsdichtheid en woningdichtheid zijn aanzienlijk hoger   dan in de hele stad. Zo wonen in het Centrum dubbel zoveel mensen op een km².

Bewoners

 • In het Centrum wonen bijna 13.500 mensen. Bijna de helft van de Centrumbevolking zit in de leeftijdscategorie 20-44 jaar. Dat is een aanzienlijk groter deel dan in de hele Haarlemse bevolking (ruim een derde). Tegenover het relatief hoge percentage jongvolwassenen staat dat jongeren (0-19 jaar) en 65+-ers minder sterk zijn vertegenwoordigd.  

 • Zes van de tien huishoudens in het Centrum bestaan uit 1 persoon. Het aandeel eenpersoonshuishoudens is duidelijk groter dan in de hele stad (45%). Andersom is het bij de gezinnen met kinderen: het aandeel is maar half zo groot als in Haarlem. Niet meer dan 4% van de huishoudens in de binnenstad bestaat uit 1 ouder met 1 of meer kinderen. Stedelijk is dat aandeel met 7% duidelijk groter.  

 • De woningvoorraad bestaat voor een belangrijk deel uit kamers en etages die in de particuliere verhuur zitten. Hierdoor trekt het Centrum veel starters op de Haarlemse woningmarkt. Gevolg hiervan: relatief weinig geboren Haarlemmers en een korte gemiddelde woonduur op hetzelfde adres.  

Wonen

 • Het Centrum telt ruim 7.100 woningen. Meer dan de helft van deze huizen dateert van voor 1900 en nog eens bijna 20% uit de periode 1900-1940.  

 • De samenstelling van de woningvoorraad in het Centrum kent een zeer gemengd karakter. Eengezinswoningen en boven/ benedenwoningen maken beide voor een kwart deel uit van het huizenbestand. daarnaast zijn er diverse kamers en etages

Bedrijvigheid

 • Hoewel het Centrum niet meer dan 5% van het oppervlak van de stad beslaat, is het economisch belang duidelijk groter. In het Centrum bevindt zich 22% van de vestigingen van bedrijven en instellingen. Samen zorgen ze voor een ongeveer even groot deel van de arbeidsplaatsen.

 • Het Centrum vormt zowel het winkel- als uitgaanshart van de stad. Winkels, horeca, culturele instellingen en overheidsvestigingen (gemeente, rechtbank, politie) dragen bij aan de werkgelegenheid.

Sociale staat

 • Inwoners van het Centrum waarderen hun eigen welzijn gemiddeld met een 7,0. Een cijfer dat niet betekenisvol verschilt van het Haarlems gemiddelde.

 • Van de Centrumbevolking zegt een kwart te weinig sociale contacten te hebben of er meer te willen. Een even grote groep voelt zich door gezondheidsproblemen beperkt in zijn dagelijkse bezigheden. Beide indicatoren lopen in de pas met het stedelijk moyenne.

 • Het percentage arbeidsongeschikten is lager dan stedelijk. Het beroep op bijstand en de werkloosheid verschillen maar heel licht van het Haarlems cijfer.

 • De gemiddeld besteedbare inkomens per inwoner (+24%) en per persoon met 52 weken (+14%) overtreffen het inkomen in heel Haarlem duidelijk. Iets lager dan stedelijk is het inkomen per huishouden. Oorzaken zijn het hoge percentage starters op de arbeidsmarkt en het hoge percentage huishoudens dat uit 1 persoon bestaat (1-verdiener).  

 

Ruimte en voorzieningen

 • Net als in de andere stadsdelen beoordelen Centrumbewoners het openbaar vervoer gunstiger dan drie andere voorzieningen in hun buurt. Negen op de tien toont zich content met het openbaar vervoer, tegen minder dan de helft met de parkeermogelijkheden en de voorzieningen voor jongeren en ouderen.

 

Leefbaarheid

 

 • Bijna alle Centrumbewoners ervaren hun buurt als (zeer) prettig. De bevolking van het Centrum spreekt zich per saldo positief uit over de ontwikkeling van zijn buurt: 17% zag zijn buurt het afgelopen jaar vooruit gaan tegen 8% achteruit. Ook als het om de visie op de toekomst van de buurt gaat, slaat de balans naar de positieve kant door.

 • Het kencijfer voor sociale kwaliteit zegt iets over de manier waarop bewoners de onderlinge omgang in hun buurt ervaren. De bevolking van het Centrum beoordeelt de sociale kwaliteit van zijn buurt met een 6,2 als voldoende.

 • Een kwart van de Centrumbewoners heeft zich het voorgaande jaar actief ingezet om zijn buurt te verbeteren; een score vergelijkbaar met het Haarlems gemiddelde.

Bron: CBS/Gemeente Haarlem

Centrum