Gebied

 • Het stadsdeel Noord omvat 914 ha. en beslaat bijna 30% van het Haarlemse grondgebied. Hiermee is Noord het grootste van de vijf stadsdelen.

 • Zowel de bevolkingsdichtheid als de woningdichtheid komt boven het stedelijk cijfer uit. Voornamelijk in de zuidoosthoek van Noord bevinden zich enkele zeer dichtbevolkte en dichtbebouwde buurten, zoals de Transvaalbuurt, Indischebuurt-Noord en Indische buurt-Zuid.

 

Bewoners

 • In Noord wonen 55.000 mensen, ruim een derde van de totale Haarlemse bevolking. Noord is ook qua inwonertal groter dan de andere delen van Haarlem.

 • De leeftijdsopbouw van de bevolking lijkt in grote lijnen op die van Haarlem als geheel. Wel telt Noord naar verhouding wat meer jongeren (tot 19 jaar) en wat minder 65+-ers.

 • Is op stadsniveau 15% van niet-westerse komaf, in Noord geldt dit voor 8% van de bewoners, een aanzienlijk kleiner deel.

 • Het percentage geboren Haarlemmers is hoger dan stedelijk. Ook woont men in Noord gemiddeld wat langer op hetzelfde adres dan de doorsnee Haarlemmer.

 

Wonen

 • Twee derde van de ruim 24.000 woningen in Noord stamt uit de periode tussen 1900 en het begin van de Tweede wereldoorlog. Vanaf het eind van de vorige eeuw kreeg de woningbouw opnieuw een impuls. Deels door de afbraak en vervanging van verouderde woningen, bijvoorbeeld in Delftwijk en het Vondelkwartier. Deels ook door huizen te bouwen op plekken die eerst een andere functie kenden, zoals de voormalige Ripperda Kazerne.

 • Bijna twee van de drie huizen in Noord zijn eengezinswoningen. In heel Haarlem geldt dit voor de helft. Hier tegenover telt Noord naar verhouding minder flats. De meeste buurten in Noord bestaan voornamelijk uit laagbouw. Uitzonderingen vormen Sinnevelt en Delftwijk.

 

Bedrijvigheid

Terwijl Noord een derde van de inwoners van de stad herbergt, zijn de aandelen in bedrijvigheid (27%) en vooral arbeidsplaatsen (16%) aanmerkelijk kleiner.

 

Sociale staat

 • Bewoners van Noord waarderen hun eigen welzijn gemiddeld met een 7,1. Een cijfer vergelijkbaar met dat in Haarlem.

 • Een kwart van de bewoners van Noord voelt zich door zijn gezondheid in meer of mindere mate beperkt in de dagelijkse bezigheden. Een bijna even groot deel heeft behoefte aan meer sociale contacten. Het Haarlemse beeld is vergelijkbaar.

 • Zowel het beroep op bijstand als de werkloosheid is lager dan in Haarlem. Eveneens lager is het percentage arbeidsongeschikten. De inkomens voor drie sociaaleconomische eenheden, personen met een heel jaar inkomen, inwoners en huishoudens bewegen zich rond het stedelijk gemiddelde.

 • Het percentage huishoudens met een laag inkomen is kleiner dan in heel Haarlem: 7% tegen 9%.

 

Ruimte en voorzieningen

 • Over het openbaar vervoer in de buurt spreken bijna acht van de tien bewoners hun tevredenheid uit. Minder dan de helft is goed te spreken over drie andere buurtvoorzieningen: parkeergelegenheid, voorzieningen voor ouderen en voorzieningen voor jongeren. De waardering voor de parkeermogelijkheden liep tussen 2010 en 2014 terug.

 

Leefbaarheid

 • Een zeer ruime meerderheid van de bewoners van Noord (94%) vindt zijn buurt prettig om te wonen. Gemeten over heel Haarlem kwam een vergelijkbare score naar voren.

 • In Noord denkt 15% dat zijn buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan, terwijl 13% het tegenovergestelde zag gebeuren. Over de toekomst van de buurt tonen bewoners van Noord zich vaker optimistisch dan pessimistisch: 20% verwacht voortuitgang en 14% achteruitgang.

 • Het kencijfer voor de sociale kwaliteit geeft op basis van vier kenmerken aan hoe bewoners de onderlinge omgang in hun buurt ervaren. De bevolking van Noord beoordeelt de sociale kwaliteit met een 6,3 een cijfer dat vergelijkbaar is met de score in heel Haarlem.

 • Twee van de tien bewoners hebben zich het afgelopen jaar ingezet om hun buurt te verbeteren. Stedelijk spande een vergelijkbaar deel van de bevolking zich in voor zijn buurt.

 

Veiligheid

 • Bijna negen van de tien bewoners van Noord ervaren hun buurt als (zeer) veilig. Een groter aandeel dan in de hele stad, waar acht op de tien zijn buurt veilig vindt. In Noord blijft 7% 's avonds liever thuis vanwege een onveilig gevoel, terwijl dat in heel Haarlem voor een groter deel van de bevolking geldt (13%).

 • Net als alle Haarlemmers samen zien bewoners van Noord hondenpoep, als de vorm van overlast die het meest in hun buurt voorkomt. Woninginbraak en overlast van jongeren zijn ongemakken waarvan minder bewoners dan gemiddeld aangeven dat ze vaak in hun buurt optreden;

 • Het aantal aangiften van misdrijven per 1.000 inwoners bleef in Noord ver achter bij dat in heel Haarlem: 45 tegen 68. Zowel in stad als stadsdeel liep het aantal aangiften tussen 2010 en 2014 terug. Vernielingen zorgen in Noord het meest voor aangiften, stedelijk geldt dat voor diefstal van fiets of bromfiets. 

Bron: CBS/Gemeente Haarlem

Haarlem Noord