Haarlem-Oost

 

Gebied

 • Haarlem-Oost beslaat met 774 ha. bijna een kwart van het Haarlemse oppervlak.

 • De bebouwingsgraad is hoger dan stedelijk, terwijl voor bevolkingsdichtheid en woningdichtheid het tegenovergestelde geldt.

 

Bewoners

 • In Oost wonen bijna 22.000 mensen, rond 14% van de Haarlemse bevolking. De leeftijdsopbouw komt in grote trekken overeen met het stedelijk beeld. Hetzelfde doet zich voor bij de opbouw naar type huishouden. Net als in de hele stad vormen alleenstaanden (45%) de grootste groep.

 • In Oost wonen verhoudingsgewijs meer eenoudergezinnen dan in heel Haarlem, maar anders dan stedelijk nam het aandeel hiervan tussen 2010 en 2015 niet toe.

 • Drie van de tien bewoners van Oost zijn van buitenlandse herkomst. Van niet-westerse origine is 19%. Deze aandelen zijn wat groter dan stedelijk. Parkwijk herbergt een veel groter aandeel niet-westerse bewoners dan de andere buurten in Oost. 

 • In Oost wonen relatief veel geboren Haarlemmers: 53% tegen 47% in de hele stad.

 

Wonen

 • De woningvoorraad in Oost kwam tussen 1900 en 1960 redelijk gelijkmatig tot stand. In de tweede helft van de jaren ‘80 kreeg de woningbouw een impuls met de realisatie van de Zuiderpolder, Haarlemse laatste nieuwe buurt.

 • Vanaf 1990 vond woningbouw plaats op verschillende locaties die eerst een andere functie vervulden en maakten verouderde complexen plaats voor nieuwbouw. Vooral in de Oude Amsterdamsebuurt ruimden woningen met funderingsproblemen het veld voor nieuwe huizen.

 • De samenstelling van de woningvoorraad naar type woning lijkt sterk op die in heel Haarlem. De eengezinswoning komt het meest voor (52%).

 • Oost telt naar verhouding veel sociale huurwoningen en weinig koopwoningen al komt hier de laatste tijd veel verandering in.

Bedrijvigheid

 • In Oost bevinden zich 2.000 bedrijven en instellingen die met elkaar voor bijna 17.000 arbeidsplaatsen zorgen, of anders gezegd voor 26% van de banen in Haarlem. Dat relatief grote aandeel komt omdat de Waarderpolder, het enige grote bedrijventerrein van de stad, in Oost ligt.

 • Met gemiddeld 8 arbeidsplaatsen zijn de vestigingen in Oost naar verhouding groot. De gemiddelde vestiging in Haarlem telt 5 arbeidsplaatsen.

 

Sociale staat

 • Bewoners van Oost waarderen hun eigen welzijn gemiddeld met een 6,3. Weliswaar een voldoende, maar lager dan de 6,9 in heel Haarlem.

 • Drie van de tien bewoners voelen zich door hun gezondheid in meer of mindere mate beperkt in de dagelijkse bezigheden. Een gemiddelde score. Groter dan stedelijk is het aandeel van de bevolking dat te weinig sociale contacten heeft of er meer wil hebben.

 • De sociale staat oogt in Oost minder rooskleurig dan in de hele stad. De werkloosheid, het beroep op bijstand en het percentage arbeidsongeschikten zijn alle bovengemiddeld.

 • De inkomens liggen voor drie sociaal-economische eenheden – inwoners, personen met een jaar inkomen en huishoudens- zo’n 15% onder het peil in heel Haarlem. Op alle drie fronten liep Oost tussen 2010 en 2015 iets van de achterstand in.

 • 12% van de huishoudens in Oost heeft een laag inkomen. Stedelijk geldt dat voor 9%.

 

Ruimte en voorzieningen

 • Over het openbaar vervoer in de buurt spreken bijna acht van de tien bewoners hun tevredenheid uit. Minder dan de helft toont zich content met de parkeergelegenheid, voorzieningen voor ouderen en voorzieningen voor jongeren. De scores verschillen met die voor heel Haarlem. Vergeleken met vier jaar eerder liep de waardering voor de voorzieningen voor ouderen terug.

 

Leefbaarheid

 • Een zeer ruime meerderheid van 91% vindt zijn buurt (zeer) prettig om te wonen. Deze score komt overeen met die in de hele stad. Bewoners van Oost kijken per saldo positief terug op de ontwikkeling van hun buurt het afgelopen jaar. Ook voorspellen ze vaker een positieve dan een negatieve toekomstige ontwikkeling van hun buurt.

 • Het kencijfer voor de sociale kwaliteit geeft op basis van vier kenmerken aan hoe bewoners de onderlinge omgang in hun buurt ervaren. De bevolking van Oost beoordeelt de sociale kwaliteit met een 5,6, een krappe voldoende en lager dan de score in heel Haarlem (6,1).

 • Twee van de tien bewoners van Oost hebben zich het afgelopen jaar ingezet om de buurt te verbeteren. Een vergelijkbaar grote groep als in heel Haarlem.

 

Veiligheid

 • Twee van de drie bewoners van Oost voelen zich (zeer) veilig in hun buurt. Een duidelijk lagere score dan in heel Haarlem, waar acht van de tien bewoners hun buurt als veilig ervaren. Van de bewoners van Oost blijft 21% 's avonds liever thuis vanwege een onveilig gevoel. Dat percentage komt hoger uit dan in alle stadsdelen behalve Schalkwijk.

 • Net als alle Haarlemmers samen zien bewoners van Oost hondenpoep als de vorm van overlast die in hun buurt het meest voorkomt. Aan hondenpoep ergert men zich in Oost bovendien bovengemiddeld vaak.

 • Bewoners van Oost deden relatief vaak aangifte van een misdrijf. Per 1.000 inwoners gebeurde dat in 2014 zo’n 75 keer. Net als stedelijk leidden vernielingen tot de meeste aangiften en ging het aantal aangiften tussen 2010 en 2015 omlaag.

Bron: CBS/Gemeente Haarlem