Gebied 

 

 • Haarlem Zuid-West omvat 630 ha. en bestrijkt ongeveer een vijfde van heel Haarlem.

 • De mate van bebouwing, bevolkingsdichtheid en woningdichtheid verschillen nauwelijks van die in de hele stad.

 

Bewoners

 • In Zuidwest wonen bijna 34.000 mensen. De leeftijdsopbouw van de bevolking komt in grote lijnen overeen met het stedelijk beeld. Wel is het aandeel jongvolwassenen wat groter.

 • Ook de samenstelling van de bevolking naar type huishouden is nauwelijks anders dan in de hele stad. Alleenstaanden vormen net als stedelijk de grootste groep , in Zuidwest betreft dit 43% van alle huishoudens.

 • Het percentage eenoudergezinnen komt wat lager uit dan stedelijk: 6,3% tegen 7,3%.

 • Ook het aandeel niet-westerse allochtonen komt met 6% duidelijk lager uit dan de 15% onder de totale Haarlemse bevolking. Het Rozenprieel komt met een aandeel van 14% als enige van de 11 buurten in Zuidwest dicht bij het Haarlemse gemiddelde.

 • Van de bewoners van Zuidwest is 42% een geboren. Haarlemmer. Dat is een kleiner deel van de bevolking dan in de hele stad (47%).

 

Wonen

 • In Zuidwest staan 15.400 woningen, goed voor een vijfde van de Haarlemse woningvoorraad. Twee derde van de huizen kwam voor de Tweede Wereldoorlog tot stand. De huizen in Oosterduin en Zijlweg dateren overwegend van na 1945. In het Rozenprieel staan als product van stadsvernieuwing relatief veel huizen van na 1970.

 • Zes van de tien huizen in Zuid-West zijn eengezinswoningen. Een groter aandeel dan stedelijk (iets meer dan de helft). In Zuidwest bevinden zich naar verhouding weinig flats.

 • Net als in heel Haarlem, maar met een nog groter aandeel, bestaat het grootste deel van de huizen uit koopwoningen: twee derde vs. iets meer dan de helft.

 • De gemiddelde woningwaarde ligt hoger dan in alle andere stadsdelen en 33% boven het Haarlems moyenne. Buurten in Zuid-West vormen de top-3 van de Haarlemse buurten naar woningwaarde: Den Hout, Koninginnebuurt en Oosterduin.

 

Bedrijvigheid

 • Zo’n 2.900 vestigingen van bedrijven en instellingen zijn samen goed voor 12.800 arbeidsplaatsen. Vestigingen zijn gemiddeld wat kleiner dan in de hele stad.

 • Voor veel banen zorgt de Provincie Noord-Holland. Daarnaast zijn er concentraties als het Haarlemmerhoutkwartier (kantoren), Stephensonstraat (bedrijventerrein) en het nieuwe winkelcentrum Plaza West.

 

Sociale staat

 • Bewoners van Zuidwest waarderen hun eigen welzijn met een 7,1. Dit cijfer wijkt niet betekenisvol af van het stedelijk moyenne.

 • Bijna een kwart voelt zich door gezondheid of lichamelijke problemen in meer of mindere mate beperkt in de dagelijkse bezigheden. Een op de drie bewoners wil meer sociale contacten. Beide indicatoren verschillen niet betekenisvol met de score over heel Haarlem.

 • De sociaaleconomische staat van Zuidwest oogt verhoudingsgewijs rooskleurig: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en beroep op bijstand blijven alle beneden het Haarlems gemiddelde.

 • De relatief hoge arbeidsparticipatie werkt door in het inkomensniveau. Voor drie sociaal-economische eenheden ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen zo’n 20% boven het stedelijk peil: voor inwoners, personen met een heel jaar inkomen en huishoudens.

 • 7% van de huishoudens heeft een laag inkomen. In de hele stad geldt dat voor 9%.

 

Ruimte en voorzieningen

 • Twee derde van de bevolking van Zuidwest toont zicht tevreden met het openbaar vervoer in zijn buurt. Hoewel een meerderheid, is dit aandeel kleiner dan in heel Haarlem.

 • Verder toont de helft zich content met de parkeergelegenheid in de buurt, is 44% tevreden met de voorzieningen voor jongeren en 37% met de voorzieningen voor ouderen. De tevredenheid over de voorzieningen voor jongeren steekt boven de score in de hele stad uit.

 

Leefbaarheid

 • Bijna alle bewoners van Zuidwest vinden dat ze in een (zeer) prettige buurt wonen. Het oordeel over de recente ontwikkeling van de buurt valt per saldo positief uit: volgens 16% ging de buurt het afgelopen jaar vooruit en volgens 8% achteruit. Daarnaast denkt bijna een kwart dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan, terwijl een duidelijk kleiner deel van 7% achteruitgang verwacht.

 • Het kencijfer voor de sociale kwaliteit geeft op basis van vier kenmerken aan hoe bewoners de onderlinge omgang in hun buurt ervaren. De bevolking van Zuidwest geeft een 6,7 een voldoende die het stedelijk cijfer van 6,1 overtreft.

 • Een kwart van de bewoners van Zuidwest heeft zich het afgelopen jaar ingezet om zijn buurt te verbeteren. Een vergelijkbaar groot aandeel als in heel Haarlem.

Bron: CBS/Gemeente Haarlem

Haarlem Zuidwest