Schalkwijk

Gebied

 • Schalkwijk ligt in het zuidoosten van Haarlem. Het stadsdeel bestaat uit vier grote buurten –Europawijk, Boerhaavewijk, Molenwijk en Meerwijk. In het middengebied en aan de noordkant biedt Schalkwijk plaats aan bedrijvigheid en maatschappelijke functies.

 • Schalkwijk omvat 728 ha. en beslaat hiermee bijna een kwart van het oppervlak van Haarlem. De bebouwingsgraad, woningdichtheid en bevolkingsdichtheid zijn wat lager dan gemiddeld in de stad.

 

Bewoners

 • In Schalkwijk wonen ruim 32.000 mensen; 21% van de Haarlemse bevolking.  Schalkwijk herbergt relatief veel ouderen: 21% van de bevolking is 65 jaar of ouder tegen 17% van alle Haarlemmers. Jongvolwassenen (20- 44 jaar) hebben een wat kleiner aandeel in de bevolking dan stedelijk.

 • In Schalkwijk wonen naar verhouding meer eenoudergezinnen dan gemiddeld.

 • Schalkwijk telt een groter aandeel inwoners van buitenlandse herkomst dan de andere stadsdelen: 45% van de inwoners is van buitenlandse komaf en 34% is van niet-westerse origine. Boerhaavewijk en Meerwijk herbergen een hoger percentage niet-westerse bewoners dan alle andere Haarlemse buurten.

 

Wonen

 • Schalkwijk is het jongste stadsdeel van Haarlem. De bouw kwam rond 1960 op gang. Ook na 1990 vond substantiële woningbouw plaats. Zo maakten verouderde complexen plaats voor nieuwbouw en verrezen huizen op locaties die eerst een andere functie vervulden.

 • Gezien de bouwperiode verrast het niet dat Schalkwijk vooral flats telt, bijna twee derde van de huizen behoort tot dat woningtype. In Haarlem geldt dat voor 31%. De sociale huursector is in Schalkwijk sterk vertegenwoordigd. Meer dan de helft van de woningen (56%) is eigendom van een corporatie tegen 32% in heel Haarlem. Hier staat tegenover dat Schalkwijk verhoudingsgewijs weinig koopwoningen herbergt. Hetis echter wel het geval dat de corporaties steeds meer huurwoningen verkoopt.

 

Bedrijvigheid

 • Iets meer dan 1.200 vestigingen van bedrijven en instellingen zorgen in Schalkwijk voor 10.600 arbeidsplaatsen. De werkgelegenheid concentreert zich grotendeels aan de noordkant en in het middengebied. Voorbeelden zijn het grote Winkelcentrum Schalkwijk, het Spaarne Gasthuis en Hotel Haarlem Zuid.

 • Vestigingen in Schalkwijk zijn relatief groot, met gemiddeld 9 arbeidsplaatsen tegen 5 in heel Haarlem.

 

Sociale staat

 • Schalkwijkers waarderen hun eigen welzijn gemiddeld met een 6,5 en hiermee met een voldoende.

 • Vaker dan de doorsnee Haarlemmer voelen Schalkwijkers zich door gezondheidsproblemen in meer of mindere mate beperkt in hun dagelijkse bezigheden: 36% versus 28%. Mogelijk debet hieraan: het grote aandeel senioren.

 • De werkloosheid en het beroep op bijstandsuitkeringen zijn in Schalkwijk hoger dan in heel Haarlem. Ook arbeidsongeschiktheid doet zich vaker voor dan stedelijk.

 • De inkomens voor drie sociaal-economische eenheden –inwoners, personen met een heel jaar inkomen en huishoudens- liggen in Schalkwijk zo’n 15% à 20% onder die in heel Haarlem. Hoger dan stedelijk is het percentage huishoudens dat moet rondkomen van een laag inkomen.

 

Ruimte en voorzieningen

Over het openbaar vervoer in hun buurt tonen negen van de tien Schalkwijkers zich (zeer) tevreden. Daarnaast is 7 op de 10 tevreden over de parkeergelegenheid, een groter aandeel dan in heel Haarlem. Minder dan de helft is tevreden met de voorzieningen voor ouderen en jongeren. Deze scores zijn conform het beeld in heel Haarlem.

 

Leefbaarheid

 •  Meer dan acht van de tien Schalkwijkers vinden hun buurt prettig om te wonen. Dat is een kleiner aandeel dan in heel Haarlem waar 94% van de bevolking zijn buurt als prettig ervaart.

 • De bevolking van Schalkwijk spreekt zich per saldo negatief uit over de recente ontwikkeling van zijn buurt. Volgens 16% heeft de buurt zich het afgelopen jaar gunstig ontwikkeld tegen 27% ongunstig.

 • Daarnaast tonen Schalkwijkers zich per saldo pessimistisch over de toekomstige ontwikkeling van hun buurt.

 • Het kencijfer voor sociale kwaliteit zegt iets over de manier waarop bewoners de onderlinge omgang in hun buurt ervaren. De bevolking van Schalkwijk beoordeelt de sociale kwaliteit van zijn buurt met een 5,5 als krap voldoende. In Haarlem komt het kencijfer met 6,1 hoger uit.

 • Bijna een kwart van de Schalkwijkers heeft zich het afgelopen jaar actief ingezet om zijn buurt te verbeteren. Deze score is vergelijkbaar met het gemiddelde over de hele stad.

 

Veiligheid

 • Zes van de tien Schalkwijkers voelen zich veilig in hun buurt. Ter vergelijking: in heel Haarlem geldt dit voor rond 80% van de bevolking. Dat het veiligheidsgevoel in Schalkwijk achterblijft, komt ook tot uitdrukking in het bovengemiddeld percentage bewoners dat 's avonds liever thuisblijft vanwege een onveilig gevoel: 28% tegenover 13% stedelijk.

 • Anders dan in heel Haarlem zien Schalkwijkers niet hondenpoep als grootste bron van overlast in hun buurt, maar zwerfvuil. Woninginbraak komt op de tweede plaats en wordt veel vaker genoemd dan in andere stadsdelen. Het kencijfer voor buurtverloedering, gebaseerd op vier kenmerken, overtreft het stadsgemiddelde (4,8 tegen 3,9).

In 2014 vonden vanuit Schalkwijk per 1.000 inwoners 76 aangiften van misdrijven plaats. Een hoog aantal vergeleken met Haarlem (68). Het gaat om bijna 2.500 aangiften. Net als in heel Haarlem liep het aantal aangiften tussen 2010 en 2015 duidelijk terug. Het meest deden Schalkwijkers aangifte van diefstal uit de woning. Stedelijk gold dat voor vernielingen.

Bron: CBS/Gemeente Haarlem